e-raamatupidamine24.ee
logo image
Raamatupidamise koolitused:

Koolituse maht: 125 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2500 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Kursuse sisu:

Praktiline koolitus kus fookuses on ettevõtlusega alustamine koos raamatupidamisega. Koolitusel käsitletakse ettevõtluse alustamisega seonduvaid toiminguid, äriplaani koostamise protsesse, raamatupidamise alg- ja põhitõdesid. Õpitakse ettevõtte asutamist ja registreerimist Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu, õpitakse kasutama äriplaneerimise tarkvara ja lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 65-tunnist teoreetilist õpet ja 60-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed,väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:

 • Ettevõtte asutamine, asutamislepingu ja põhikirja koostamine
 • Ettevõtte registreerimine ja tegevusala valik, EMTAK koodid ja majandustegevuse register
 • Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs
 • Äriseadustik
 • Turunduse põhimõtted
 • Turundusanalüüs
 • Toode/teenus ja nende turundus
 • Tööohutus ja tervishoid
 • Äriplaani koostamise alused
 • Raamatupidamise ja maksunduse põhitõed
 • Finantsarvestus
 • Finantsplaneerimine
 • Maksuseadus
 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja
 • Äriregistri ettevõtjaportaal
 • Eesti.ee

Õpiväljund:

Tunneb:

 1. ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;
 2. oskab registreerida äriühingu ja koostada põhikirja;
 3. mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;
 4. oskab koostada äriplaani;
 5. suudab oma äriideed esitleda;
 6. mõistab turunduse põhimõtteid ja turunduskanalite võimalusi;
 7. raamatupidamise toimimise põhimõtteid;
 8. finantsarvestuse ja -planeerimise vajadust;
 9. maksuarvestuse põhimõtteid

Oskab:

 • kasutada ettevõtjaportaali;
 • kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
 • praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 1200 EUR

Toimumisaeg: Kokkuleppel

Kursuse sisu:

Praktikal õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 80-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Eelneva raamatupidamise teoreetilise teadmise või raamatupidamise koolituse läbinud inimesed, kes soovivad varasemalt õpitut täiendada ja kinnistada praktika abil.

Teemad:

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne.

Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil E-arveldaja.

Tegevus:

1) raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi);

2) tööjõu kulude arvestamine ja deklaratsioonide vormistamine;

3) igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;

4) majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

Õpiväljundid:

Tunneb:

1) raamatupidamisprogrammi E-arveldaja

Oskab:

2) sisestada müügi- ja ostuarveid;

3) arvestada käibemaksu;

4) arvestada palka, puhkuse- ja haigustasu;

5) koostada deklaratsioone;

6) koostada erinevaid aruandeid

Muu info

Hind sisaldab tunnistust.

MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga

Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 125 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2500 EUR

Toimumisaeg: Kokkuleppel

Kursuse sisu:

Raamatupidamise praktiline koolitus kus fookuses on e-raamatupidamine. Koolitusel käsitletakse raamatupidamise alg- ja põhitõdesid, õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 45-tunnist teoreetilist õpet ja 80-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega või on huvi raamatupidamise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:

 • Ettevõtlus ja äriseadustik
 • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
 • Finantsarvestus
 • Kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega
 • Majandustehingute kirjendamine kontode abil
 • Dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine
 • Kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine
 • Müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites. Käibemaksu arvestus
 • Ostuarvete registreerimine
 • Käibemaksu arvestus
 • Põhivara arvestuse pidamine
 • Palgaarvestus
 • Maksudeklaratsioonide täitmine
 • Kulude ja tulude arvestus
 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • Ostu- ja müügiaruandlus
 • Varud ja nende erinevad arvestusmeetodid
 • Laenud ja kohustused
 • Tööseadusandlus
 • Palgaarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted
 • Maksundus. Maksuseadused, maksud ja nende deklareerimine
 • Lähetus
 • Sõiduauto kasutamise kord
 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja

Õpiväljund:

Tunneb:

1) Raamatupidamisseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;

2) dokumentide koostamise põhimõtteid;

3) kontodele kirjendamise põhimõtteid;

4) käibemaksu arvestamise põhimõtteid;

5) palgaarvestuse põhimõtteid;

6) amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;

7) maksuarvestuse põhimõtteid;

Oskab:

8) kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;

9) praktiliselt väikeettevõtte raamatupidamise administreerimise protsessi

Muu info

Hind sisaldab kohvipause, materjale ja tunnistust.

MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga

Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 600 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Kursuse sisu:

Koolitus sisaldab 10-tunnilist teoreetilist õpet ja  20-tunnilist praktilist õpet E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning on vajadus koostada äriplaan toetuse taotlemiseks. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse teemad:

 • Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs
  • Raamatupidamise ning maksunduse põhialused
  • Turunduse põhimõtted. Toode/teenus ja turundus
  • Finantsplaneerimine
  • Tööohutus ja tervishoid
  • Äriplaani konsultatsioon ja kaitsmine
 • Tööohutus ja tervishoid
 • Tööõigus ja seadusandlus
 • EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid
 • Personali juhtimise põhimõtted

Õpiväljund:

1) tunneb ettevõtlusega alustamise põhimõtteid ;

2) mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;

3) oskab koostada äriplaani;

4) suudab oma äriideed esitleda ja kaitsa äriplaani;

Muu info

Hind sisaldab kohvipause, materjale ja tunnistust.

MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga

Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 125 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2500 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Kursuse sisu:

Praktiline koolitus kus fookuses on majandusaasta aruande koostamine, elektrooniline esitamine ning finantsanalüüs lähtuvalt majandusaasta aruandest. Koolitusel antakse ülevaate majandusaasta aruande ja lisade koostamise üldnõuetest, finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, vajadusest ja meetoditest. Õpitakse finantsanalüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel. Koostatakse ettevõtte majandusaasta aruanne ning finantsanalüüs lähtuvalt majandusaasta aruandest. Koolitus sisaldab 60-tunnist teoreetilist õpet ja 65-tunnilist praktilist õpet E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Finantsjuhid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, majandusarvestuse analüütikud.

Teemad: 

 • Raamatupidamise aastaaruanne (varade, kohustuste, tulude ja kulude kajastamine)
 • Rahavoogude aruanne
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Aastaaruande lisade vajadus ja koostamine
 • Tegevusaruanne
 • Audiitorkontrolli ja/või ülevaatuse kohustus
 • Majandusaasta aruande heakskiitmine ja allkirjastamine
 • Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine
 • Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine
 • Finantsanalüüsi vajadus ja analüüsi koostamisel põhiliselt kasutatavad meetodid (muutuste analüüs: horisontaal- ja vertikaalanalüüs ning näitajate vaheliste seoste analüüs suhtarvudena)
 • Analüüsi aluseks olevad aruanded ja nende kirjete sisu tutvustus
 • Ettevõtte maksevõimelisuse hindamine lühi- ja pikaajaliselt
 • Ettevõtte efektiivsuse ja tootlikkuse mõõtmine
 • Tasuvuse ehk rentaabluse ning aktsiate väärtuse mõõtmine
 • Analüüsi tulemuste baasil järelduste ja ettepanekute tegemine juhtkonnale

Õpiväljund:

Tunneb:

 1. Majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid;
 2. Oskab koostada majandusaasta aruannet koos lisadega;
 3. Finantsanlüüsi teoreetilisi aluseid;
 4. Mõistab finantsanlüüsi eesmärke, vajadust, võimalusi ja erinevaid meetode;
 5. Oskab koostada, hinnata ning teha järeldusi: A) lühiajalise maksevõime hindamise osas: käibekapital versus puhas käibekapital, lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, likviidsuskordaja, maksevalmidus, raha konversiooniperiood; B) pikaajalise maksevõime hindamine: finantsvõimendus (soliidsus- ja võlakordaja, kapitaliseeritus ja intresside kattekordaja);
 6. Oskab koostada, hinnata ning teha järeldusi tasuvuse ehk rentaabluse ning aktsiate väärtuse mõõtmisel (ROA, ROE, ROS, ROI ning aktsiate hindamisel EPS ja P/E);
 7. Oskab teostada pankrotiohu hindamist ja võimalike analüüsimudelite koostamist;
 8. Analüüsitud tulemuste põhjal äreldusi teha ja ettepanekuid juhtkonnale olukorra parendamiseks ettevõttele kui tervikule

Oskab:

 1. Koostada ja esitada majandusaasta aruannet koos lisadega;
 2. Hinnata ja anlüüsida erinevaid aruandeid;
 3. Koostada finantsanalüüsi, koondada tulemusi ja teha järeldusi
 4. Ettepanekuid teha juhtkonnale läbi finantsanalüüsi
 5. Anda praktilist hinnangut ettevõttele kui tervikule

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 125 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2500 EUR

Toimumisaeg: kokkuleppel

Kursuse sisu:

Praktiline koolitus kus fookuses on ettevõtte raamatupidamine ja finantsjuhtimine koos maksu-, töö-, äri- ja lepinguõigusega. Koolitusel käsitletakse ettevõtluse alustamisega seonduvaid toiminguid, raamatupidamise alg- ja põhitõdesid, maksundus ja maksud, personalitööks vajalikke põhiteadmisi, dokumentide/lepingute vormistamist, antakse ülevaade eri tüüpi lepingutest, vaadeldakse töö- ja äriõiguslikke aspekte. Antakse ülevaade majandusaasta aruande koostamise üldnõuetest ning finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, vajadusest ja meetoditest. Lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid, koostatakse erinevat tüüpi lepinguid, koostatakse ettevõtte majandusaasta aruanne ning finantsanalüüs lähtuvalt majandusaasta aruandest.. Koolitus sisaldab 65-tunnist teoreetilist õpet ja 60-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Alustavad ja väikese ettevõtluskogemusega ettevõtjad, tegutsevad ettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on huvi alustada ettevõtlusega ning praktiline vajadus saada algteadmised raamatupidamisest, maksundusest, vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös, teadmised finantsjuhtimisest ja finantsanlüüsi vajalikkusest. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:

 • Ettevõtte asutamine, asutamislepingu ja põhikirja koostamine, registreerimine ja majandustegevuse register
 • Äriseadustik
 • Raamatupidamise ja maksunduse põhitõed
 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja
 • Finantsarvestus
 • Maksuseadus
 • E- Maksuamet
 • Töötamise register
 • Personaliarvestus ja dokumentatsioon
 • Tööõigus
 • Lepinguõigus
 • Salary calculation
 • Majandusaasta aruanne koos lisadega
 • Ettevõtjaportaal
 • Finantsanlüüs
 • Statistikaamet (estat)
 • Eesti.ee

Õpiväljund:

Tunneb:

 1. Ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;
 2. Raamatupidamise toimimise põhimõtteid;
 3. Finantsarvestuse ja -planeerimise vajadust;
 4. Maksuarvestuse põhimõtteid;
 5. Olulisemaid töölepingu tingimusi ja töötasu arvestamise  põhimõtteid;
 6. Ettevõtjale vajalikke erinevaid lepingud (nt müügi-, käsundus-, töövõtu-, üüri-, agendi- või tööleping);
 7. Majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid;
 8. Finantsanlüüsi eesmärke, vajadust, võimalusi ja erinevaid meetode

Oskab:

 1. Praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi;
 2. Kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
 3. Maksuarvestust ja maksudega seonduvaid deklaratsioone (TSD; KMD/VD dekralatsioonid);
 4. Personalitöö korraldamise aluseid;
 5. Järgida isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid;
 6. Koostada erinevat tüüpi lepinguid kooskõlas õigusaktidega;
 7. Koostada majandusaasta aruannet koos lisadega;
 8. Koostada finantsanlüüsi, hinnata ning teha järeldusi finantsjuhtimise seisukohalt

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 95 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 1900 EUR

Toimumisaeg: Kokkuleppel

Kursuse sisu:

Raamatupidamise praktiline koolitus kus fookuses on e-raamatupidamine. Koolitusel käsitletakse raamatupidamise alg- ja põhitõdesid, õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 45-tunnist teoreetilist õpet ja 50-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega või on huvi raamatupidamise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Teemad:

Ettevõtlus ja äriseadustik

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid

Finantsarvestus

Kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega

Majandustehingute kirjendamine kontode abil

Dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine

Kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine

Müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites. Käibemaksu arvestus

Ostuarvete registreerimine

Käibemaksu arvestus

Põhivara arvestuse pidamine

Palgaarvestus

Maksudeklaratsioonide täitmine

Kulude ja tulude arvestus

Bilansi ja kasumiaruande koostamine

Ostu- ja müügiaruandlus

Varud ja nende erinevad arvestusmeetodid

Laenud ja kohustused

Tööseadusandlus

Palgaarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted

Maksundus. Maksuseadused, maksud ja nende deklareerimine

Lähetus

Sõiduauto kasutamise kord

Raamatupidamisprogramm E-arveldaja

Õpiväljund:

Tunneb:

1) Raamatupidamisseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;

2) dokumentide koostamise põhimõtteid;

3) kontodele kirjendamise põhimõtteid;

4) käibemaksu arvestamise põhimõtteid;

5) palgaarvestuse põhimõtteid;

6) amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;

7) maksuarvestuse põhimõtteid;

Oskab:

8) kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;

9) praktiliselt väikeettevõtte raamatupidamise administreerimise protsessi

Muu info

Hind sisaldab kohvipause, materjale ja tunnistust.

MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga

Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppekava

Raamatupidamise koolitused

Koolituse maht: 110 akadeemilist tundi

Koolituse maksumus: 2200 EUR

Toimumisaeg: Kokkuleppel

Kursuse sisu:
Koolitus sisaldab 60-tunnilist teoreetilist õpet ja  50-tunnilist praktilist õpet E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

Sihtgrupp:

Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning on vajadus koostada äriplaan toetuse taotlemiseks. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse teemad:

 • Ettevõtlus. äriidee ja visioon
 • Ärimudel, strateegia ja seos äriplaaniga
 • Toote/teenuse disain
 • Ettevõtluskeskkonna analüüs
 • Turunduse põhimõtted. Toode/teenus ja turundus
 • Turundusplaan. Hinnastrateegia
 • Turundusplaani koostamine
 • Müügiplaani koostamine
 • Digiturundus ja E-kaubanduse põhitõed
 • Finantsplaneerimine
 • ACCOUNTING
 • Finantsaruanded
 • Finantsprognoos
 • Tööohutus ja tervishoid
 • Tööõigus ja seadusandlus
 • Personali juhtimise põhimõtted
 • Äriplaani konsultatsioon ja kaitsmine

Õpiväljund:
1) tunneb ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;
2) mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;
3) oskab koostada äriplaani;
4) suudab oma äriideed esitleda ja kaitsa äriplaani;

Muu info
Hind sisaldab kohvipause, materjale ja tunnistust.
MR Trade OÜ/ Maris Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tasumine maksegraafikuga
Võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppekava

Raamatupidamise koolitused
en_GB